Laden met de AVIA Card

Maak kans op een jaar lang gratis laden

Vraag dit jaar je AVIA Card aan en maak kans op een jaar lang gratis laden ter waarde van €1.000 exclusief btw. Deze prijs wordt maar liefst vijf keer verloot onder alle aanvragen vanaf 1 november 2023.

Na 31 december 2023 worden de prijzen verloot onder de deelnemers. Ben je de winnaar van de actie? Dan zal de eerste €1.000 aan laadsessies niet gefactureerd worden.

Bekijk de actievoorwaarden onderaan deze pagina.

Tanken en laden op één pas

Met de AVIA Card kun je snel en voordelig tanken, laden en genieten van andere optionele extra's. De kaart zorgt voor een gemakkelijke administratie voor jouw bedrijf. Zo houd je het overzicht over de gemaakte kosten. Gebruik de AVIA app om het dichtstbijzijnde tankstation te vinden.

AVIA Card mockup

Actievoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een jaar gratis elektrisch laden  met AVIA Card’ (hierna te noemen: de ‘Actie’) die Coöperatie AVIA Nederland U.A., gevestigd te Soest aan de Birkstraat 108 (“AVIA”) organiseert.
Door deelname aan de Actie ga je als deelnemer akkoord met onderhavige Actievoorwaarden.

2. Deelnametermijn
De actie loopt van woensdag 1 november t/m zondag 31 december 2023.

AVIA is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat AVIA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Staking of wijziging van de Actie, zal door AVIA op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

3. Speelwijze en deelname
De Actie werkt als volgt:

 • Vraag op aviacard.nl een AVIA Card aan gedurende de actieperiode van woensdag 1 november t/m zondag 31 december 2023.
 • Na ontvangst van uw AVIA Card maakt u kans op een van de prijzen. Na 31 december 2023 worden de prijzen uit artikel 4 verloot onder de deelnemers.
 • Elke deelnemer aan de Actie kan maar één prijs winnen.

Deelname staat uitsluitend open voor personen die gedurende de Actie woonachtig zijn in Nederland. Is een deelnemer aan de Actie jonger dan 16 jaar, dan dient de bevestiging van zijn ouder of voogd verkregen te worden om deel te nemen aan de betreffende Actie. AVIA kan de deelnemer om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

4. Prijs
De prijzen van de Actie bestaan uit:

 • Vijf (5) prijzen van ‘een jaar GRATIS laden’ ter waarde van € 1.000 exclusief BTW aan laadtegoed. Elke laadtransactie met een AVIA Card wordt normaliter gefactureerd. Ben je de winnaar van deze Actie? Dan zullen de eerste € 1.000,- niet gefactureerd worden. Deze prijs is exclusief BTW. Het laadtegoed vervalt automatisch 1 jaar na de datum van bekendmaking aan de prijswinnaar.

Voor de prijzen van de Actie geldt:

 • De te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is AVIA gerechtigd een andere winnaar te trekken uit de overige deelnemers aan de Actie.
 • AVIA is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan of teleurgestelde verwachtingen ten aanzien van de Prijs noch voor eventuele schade of devaluatie ten aanzien van de Prijs.
 • AVIA is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de AVIA Card.
 • AVIA is niet aansprakelijk voor eventueel tenietgaan, verlies of diefstal van de AVIA Card. Er wordt geen vervangende Prijs geleverd of enige vergoeding uitgekeerd bij tenietgaan, verlies of diefstal van de AVIA Card en de termijn waarbinnen het laadtegoed moet worden besteed wordt niet verlengd of opgeschort.

5. Bekendmaking winnaars
De winnaars krijgen in week 2-2024 per telefoon of e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer of e-mailadres. AVIA kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres. AVIA kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet gecorrespondeerd worden. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van AVIA tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking.

6. Uitsluiting deelname
Medewerkers van AVIA en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie, zijn uitgesloten van deelname. AVIA is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. AVIA kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden, zich op oneerlijke wijze toegang verschaft tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloedt of anderszins onrechtmatig handelt jegens AVIA of derden.

7. Deelnamekosten
Er zijn geen (communicatie)kosten verbonden aan deze Actie voor deelnemers.

8. Aansprakelijkheid
AVIA en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie of die voortvloeit uit eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar van de Actie. Daarnaast geldt dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door AVIA openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, AVIA niet tegengeworpen kunnen worden en op geen enkele wijze een verplichting voor AVIA in het leven kunnen roepen.

9. Aanpassing Actievoorwaarden
AVIA behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

10. Gedragscode Promotionele Kansspelen
AVIA handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over de Actie, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken bij Coöperatie AVIA Nederland U.A., gevestigd te Soest aan de Birkstraat 108.

11. Kansspelbelasting
In het geval dat over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal AVIA die voldoen.

12. Privacy
AVIA gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacy beleid van AVIA kan online worden geraadpleegd op https://avia.nl/privacy. Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijs en gaat akkoord met het privacy beleid van AVIA.

13. Toepasselijk recht
Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepas

Binnen vier stappen een AVIA Card

Vraag snel en eenvoudig jouw AVIA Card aan via ons online aanvraagportaal

1. Ga naar ons portaal

Ga naar ons aanvraagportaal.

2. Kies je AVIA Card

Kies de AVIA Card die het best past bij jouw bedrijf.

3. Vul alle gegevens in

Vul al je bedrijfs- en persoonsgegevens in.

4. Even wachten...

Je ontvangt de AVIA Card binnen drie werkdagen thuis, afhankelijk van bankregistratie.

Voordelen van de AVIA Card

Met de AVIA Card geniet je van vele voordelen. Zo kan je tanken en laden op dezelfde pas en heb je de mogelijkheid om extra diensten toe te voegen aan de card. Vervolgens ontvang je periodiek één overzichtelijke factuur met de gemaakte kosten over de betreffende periode.
 • Altijd een tankstation in de buurt
 • Persoonlijke pincode instellen
 • Dag- en weeklimitien instellen
 • Eén overzichtelijke factuur
 • Optionele extra's toevoegen
 • Goedkoop tanken op onze locaties
handige features
400.000 +
Laadpunten door heel Europa
3.500 +
Tanklocaties door heel Europa
Eén factuur
Periodiek een overzichtelijke factuur